0316-240766
Vacatures & Solliciteren

G-rekeningovereenkomst

Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee de uitzendorganisatie uitsluitend betalingen loonheffingen en BTW kan verrichten aan de belastingdienst.

Als opdrachtgever (inlener) bent u voor het volledige bedrag van de aansprakelijkheid gevrijwaard wanneer u 25% van het factuurbedrag (inclusief BTW) op de g-rekening van de uitzendorganisatie stort. Deze vrijwaring geldt alleen als de uitzendorganisatie NEN 4400-1 of NEN 4400-2 gecertificeerd is bij de SNA.

SNA-NEN 4400-1

Ondernemingen die het SNA-keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in het SNA-schema (o.a. de eisen in NEN 4400 norm). Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) en buitenlandse ondernemingen die zich op de Nederlandse markt begeven (NEN 4400-2) en die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. De ondernemingen in het register van SNA worden periodiek gecontroleerd en alleen opgenomen als zij voldoen aan de gestelde eisen.

Risico’s beperken

Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Per 1 juli 2012 geldt er een fiscale vrijwaring inzake de inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat inleners die werknemers inlenen van een uitzendbureau met het SNA-keurmerk gevrijwaard kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener. De voorwaarden voor vrijwaring zijn te vinden in de ‘wijziging leidraad invordering 2008’ van 27 juni 2012.

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten

WKA-verklaring

De WKA verklaring is een door de belastingdienst afgegeven verklaring van betaling omtrent de fiscale verplichtingen van de uitzendorganisatie over de voorgaande periode. De belastingdienst verstrekt deze verklaring uitsluitend als er geen achterstanden zijn in de loonheffingen en omzetbelasting.

KvK uittreksel

Het KvK-uittreksel verstrekt informatie over de belanghebbende van het bedrijf. Met de komst van de WAADI is het daarnaast van belang dat bedrijven waarvan het ter beschikking stellen van arbeidskrachten een hoofdactiviteit is dit ook vermelden op het KvK-uittreksel.

IND beschikking erkent referentschap

Als Erkent Referent van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) mogen wij kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers in dienst nemen. Kennismigranten zijn medewerkers met een zeer specifieke deskundigheid die van buiten de EU worden geworven.

SNF Verklaring van Registratie

Stichting Normering Flexwonen

De Stichting beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidmigranten voldoen en onderhoudt de normen.
Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen een certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Huisvestingslocaties van de organisaties die zich aanmelden bij de Stichting Normering Flexwonen worden jaarlijks gecontroleerd.

VCU certificaat

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt zich op: veiligheid, gezondheid en milieu. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. Het is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem.

Kiwa Beschikking

Ondernemers die een chauffeur nodig hebben kunnen daarvoor terecht bij uitzendbureaus die chauffeurs voor het beroepsgoederenvervoer uitzenden. Alleen uitzendbureaus die zijn aangewezen door de minister van Infrastructuur en Milieu mogen dit. Een chauffeur heeft dan een ‘verklaring ter beschikkingstelling’ nodig. De chauffeur dient deze onderweg bij controle te kunnen tonen. Het uitzendbureau verstrekt deze verklaring.

Als de werkzaamheden voor de chauffeur eindigen bij het bedrijf waar hij is uitgezonden, moet de verklaring ter beschikkingstelling ingeleverd worden bij het uitzendbureau.